naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start

Huisartsenpraktijk H.E. van Dijk

Huisartsenpraktijk H.E. van Dijk

Huisartsen:
H.E. van Dijk
Mw. J. Luiten
Mw. A. Westenburg

Assistentes:
A. Knevelbaard
H.A. Schipper

Praktijkondersteuner:

M. Berger


De praktijk is in 2018 wegens vakantie gesloten: 

Week 33 t/m 35: 13 augustus t/m 31 augustus

 

Tijdens de vakanties kunt u terecht bij:
Mw. G.J. Jager, huisarts,
Erasmusweg 149,  9602 AD Hoogezand
Tel. 0598 - 392 086, voor spoed 0598 - 399 262
 

Over ons

Huisartsenpraktijk H.E. van Dijk


  Voorstelling van de groep

  De praktijk is op 11 juli verhuisd naar de Erasmusweg 149.Herhalen van recepten via de website is momenteel niet mogelijk. 

  Wij werken aan de nieuwe website: www.praktijkvandijk.nu

  U kunt uw recepten i ...


  Meer weten

  Lijst met de groepsleden

  • Huisarts H.E. van Dijk

  Klachtenregeling

  Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

  Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

  Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak overuw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namensde patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordtbijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

  Privacyreglement van de praktijk

  Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

   Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

   

  Huisartsenpraktijk

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

   

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsenpraktijk H.E. van Dijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

   

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk H.E. van Dijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

   

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

  Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

   

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk H.E. van Dijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

   

  Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk H.E. van Dijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

   

  Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van huisartsenpraktijk H.E. van Dijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

   

  Uitwisseling gegevens

  Huisartsenpraktijk H.E. van Dijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

   

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

   

  Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

   

  Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

  Belangrijke informatie...

  Medische Links

  Medische Links

  Wij hopen dat de links u helpen om u zelf te informeren over medische zaken in het algemeen of over uw eigen medische situatie. De informatie achter deze links vervangt echter geen doktersadvies. Heeft u vragen of zorgen? Blijf er niet mee zitten en bespreek ze met uw huisarts.

  Vervolg lezen
  brochure

  Praktijklocatie

  Huisartsenpraktijk H.E. van Dijk

  Erasmusweg 149
  9602 AD Hoogezand

  Telefoonnummer:  0598-392 076
  Faxnummer:  0598-398 738

  Bereikbaarheid:

  Telefoon:           0598-392 076

  Receptenlijn:     0598-380 046


  Afspraak maken:
  tussen 8 en 10 uur

  Aanvragen huisbezoek: tussen 8 en 10 uur

  Spreekuur: ´s Ochtends, op afspraak


  Spoed: 

  Overdag op werkdagen: 0598-380 247 Avond/weekend:
  Doktersdiensten Groningen 0900-9229
   

   


   

   

   


  zie plan

  Praktijkinformatie

  U vindt hier de tekst van de praktijkfolder.

  Vooraf

  In deze folder vindt u informatie over de praktijk. Leest u de folder aandachtig en bewaart u hem op een logische plaats, bijvoorbeeld bij de telefoon of in het mapje van de zorgverzekeraar.

  Praktijktijden

  tijden

  De praktijk is op werkdagen van geopend 8.00 tot 17.00 uur. Op woensdag is vanaf 12.00 uur de praktijk gesloten. Lunchpauze van 12.00-13.00 uur, telefonisch bereikbaar via 0598-380247

  Telefoonnummers

  praktijknummer 0598-392 076

  Via het praktijknummer krijgt u in de meeste gevallen de praktijk-assistente aan de lijn. Via dit nummer maakt u afspraken en kun u met korte vragen terecht.
  Deeze lijn wordt veel gebruikt en kan dus wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken korte te houden.

  bellen

  Maakt u gebruik van de vaste opbeltijden: 8.00-10.00 uur afspraken maken en visites aanvragen.

  8.00-12.00 aanvragen recepten.
  Verderop in de folder worden deze tijden nader besproken.

  spoed: spoednummer 0598-380 247

  Wanneer dringend medische hulp nodig is en de praktijklijn bezet is, kunt u gebruik maken van dit spoednummer. Buiten praktijktijden krijgt u de telefoonbeantwoorder. Bet u dit nummer alléén voor dringende gevallen en houdt u de lijn niet langer bezet dan nodig is!

  Spreekuur

  afspraak

  Er is een afspraak-spreekuur, dit spreekuur is 's ochtends.

  Voor een afspraak moet u bellen tussen 8.00 en 10.00 uur.

  meer tijd

  Als u aangeeft dat er meerdere vragen te bespreken zijn, dat u een langer gesprek wilt of dat er een klein-chirurgische ingreep dient te gebeuren dan houdt de assistente daar rekening mee in de agenda.

  afzeggen

  Belt u de asssistente tijdig wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan.

  telefonisch

  Er is een telefonisch terugbelspreekuur. U kunt 's morgens bellen voor advies, uitslagen en onderzoeken. U wordt hierover teruggebeld. In het algemeen is het moeilijk uw gezondheid telefonisch te beoordelen.

  Het kan daarom soms nodig zijn alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.

  wratten

  Een keer per maand is er een wrattenspreekuur. U kunt dan wratten met vloeibaar stikstof laten behandelen. Voor het wrattenspreekuur moet u een afspraak maken. Het spreekuur is op dinsdagmiddag en woensdagmorgen.

  Huisbezoek

  aanvragen

  U kunt tussen 8.00 en 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. De assistente kan de visite dan nog voor die dag in de agenda zetten. Omdat er in de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, beter om naar de praktijk te komen.

  EHBO

  eerste hulp

  Voor de eerste hulp (open wonden, kneuzingen, verbranding enz.) kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, houdt de huisarts rekening met uw komst.

  Praktijkassistente

  Bij de assistente kunt u met veel praktische vragen terecht. Met haar maakt u de afspraken.

  Zij behandelt onder andere vragen over recepten, machtigingen, etc.

  bloed, injecties, urine

  Voor bloedonderzoek en injecties kunt u bij de assistente terecht tussen 10.00 en 12.00 uur.

  Flesjes urine moeten voor 10.00 uur gebracht worden.

  herhaalrecepten

  Bij de aanvraag van herhaalrecepten kunt u de oude verpakkingen in de bakken in de hal van de praktijk werpen. Ook kunt u de recepten aanvragen via receptenlijn 0598-380 046 of via de website.

  Bij voorkeur de herhaalrecepten niet telefonisch aanvragen.

  Dienst en waarneemregeling

  Buiten kantoortijden kunt u de dokterspost bellen voor spoedgevallen op telefoonnummer 0900-9229.

  Tijdens de vakanties neemt een arts van de waarneemgroep waar. Als u de praktijk belt, hoort u wie dat is.

  Niet vergeten

  Vergeet u niet om bij een bezoek aan de huisarts uw bewijs van verzekering mee te nemen. Wanneer u vragen heeft over geneesmiddelen doet u er goed aan de oude verpakking mee te nemen.

  Deze site vervangt geen medische consultatie