naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start

Huisartsenpraktijk Esskili

Welkom op de website van Dr. Esskili, huisarts - echografist

 

Op onze site vindt u alle praktische informatie over onze praktijk, de medewerkers en tevens informeren wij u over een uitgebreid aantal medische onderwerpen.

 

- Wij zijn gesloten voor inschrijvingen. 

 

-(Op momenten dat wij open staan voor inschrijvingen nemen wij alleen patiënten aan die in onze postcode regio wonen!!!)

Over ons

Huisarts J. Esskili

  Spreekuren/activiteiten


  Legenda:
  Soort activiteit
  Inloopspreekuur
  Spreekuur op afspraak
  Bezoek aan huis
  Anders, nl.
  Praktijklocaties
  Huisartsenpraktijk dr. Esskili
  Beschikbare bijkomende informatie
  Plaats de muis op een uurregeling voor de volledige informatie
  Bijkomende informatie
  - maandag, 8:00 - 17:00, Huisartsenpraktijk dr. Esskili: Dr J Esskili
  - dinsdag, 8:00 - 17:00, Huisartsenpraktijk dr. Esskili: Dr J Esskili
  - woensdag, 8:00 - 12:00, Huisartsenpraktijk dr. Esskili: Dr J Esskili
  - donderdag, 8:00 - 17:00, Huisartsenpraktijk dr. Esskili: Dr J Esskili
  - vrijdag, 8:00 - 14:00, Huisartsenpraktijk dr. Esskili: Dr J Esskili/Dr. BC van Erp-Rattunde

  Mederwerkers

   

  Dhr J. Esskili, Huisarts-Echografist

  Ik ben geboren en getogen in Gouda. Ik ben getrouwd en heb twee dochtertjes.

  In Rotterdam heb ik de studie geneeskunde en mijn huisartsopleiding afgerond. In december 2014 heb ik de opleiding tot Echografist afgerond bij de Heelmeestersacademie. Als arts heb ik gewerkt in het Vlietland ziekenhuis op de afdeling interne geneeskunde en spoedeisende hulp. Voor de huisartsopleiding heb ik gewerkt in Hoogvliet, Schiedam, Rotterdam, Naaldwijk en in Delft in verschillende disciplines (verpleeghuis, psychiatrie, huisartsgeneeskunde). 

   

  Een efficiente praktijkvoering vraagt om een goede organisatie, een goede praktijkassistente en praktijkondersteuner zijn onontbeerlijk, wij werken als solopraktijk in de A-HOED: de Wasserij. 

   

  Mw. B.C. van Erp-Rattunde, Huisarts

  Mw. B.C. van Erp-Rattunde, voormalig eigenaar van de praktijk in de A-HOED de wasserij. Zij zal zo nu en dan een spreekuur houden in de praktijk. Deze spreekuren zullen met name gericht zijn op gynaecologische aandoeningen. 

   

  Selima Benhyda

  praktijkassistente

   

  Selima staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het terugbelspreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten. Tevens kunt ook bij de assistente terecht voor:

  • Het meten van de bloeddruk
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urine onderzoek
  • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
  • verstrekken van informatiefolders
  • injectie toedienen

  Selima werkt op maandag,dinsdag, donderdag  van 08.00u tot 16.00 uur. Woensdag van 08.00 uur tot 12.00 uur en vrijdag van 08.00 tot 14.00uur. 

   

   

  Shalinie Ramgolam

  Praktijkondersteuner

   

  Shalinie werkt als praktijkverpleegkundige voor verschillende artsen in de HOED.Op maandag en woensdagmiddag werkt hij specifiek voor Dr. Esskili en doet hij samen met Dr.Esskili de zorg voor de chronische aandoeningen zoals Diabetes Mellitus, Hypertensie, Astma/copd en Reuma. Ook helpt Shalinie bij het stoppen met roken.

   

   

  Debora Stoop

  psycholoog (POH-GGZ)

   

  Mw. Stoop werkt als POH-GGZ (praktijk ondersteuner geestelijke gezongheidszorg) in onze praktijk.

  Zij begeleidt en behandeld diverse klachten samen met Dr. Esskili

   

  Vakanties

  Volgende geplande vakantie is: 

   

   

   23 juli t/m 10 augustus 2018

  Wist u dat.........?

  - Vanaf 8 februari 2017 hebben wij besloten om GEEN verwijsbrieven en overige brieven met patiëntgegevens per post te versturen omdat wij de geheimhouding van persoonsgegevens willen waarborgen, wij hopen op uw begrip.

  - Wij geen recepten voor homeopathische middelen ondertekenen, tenzij wij deze middelen kennen en daarvoor medische verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen.

  - U ook het nummer van uw mobiele telefoon aan ons kunt doorgeven, zodat u voor ons makkelijker bereikbaar bent.

  - Het ons wettelijk niet is toegestaan om aan patiënten uit onze eigen praktijk medische verklaringen (bijvoorbeeld ten behoeve van dieet, huisvesting) af te geven.

  - Wij ook geen keuringen (zoals gezondheids-, rijbewijs- en duikkeuringen) mogen verrichten voor patiënten uit onze eigen praktijk.

  - Wij altijd schriftelijke toestemming van u nodig hebben, voordat wij medische gegevens van u doorgeven aan bijvoorbeeld een verzekeringsinstantie.

  - Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, u niet verplicht bent ons te bezoeken.

  - U bij de assistente kunt aangeven of u denkt een besmettelijke ziekte te hebben, zodat u niet in de wachtkamer hoeft plaats te nemen.

  - Indien u de huisarts verwacht, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname, u dit gerust even aan de assistente kunt doorgeven.

  - Het van het grootste belang is bij verandering van adres, telefoonnummer of gezinssamenstelling de nieuwe gegevens zo snel mogelijk aan ons door te geven. 

   

  Nieuw in de praktijk van dr. Esskili: Echografie

                                      
  picture3912187092778633840.jpg

  Binnen de wasserij is het mogelijk om verwezen te worden naar Dr. Esskili voor echografie (beeldvormend onderzoek middels geluidsgolven), de indicatie wordt gesteld door uw eigen huisarts iom dr Esskili. 

  Toepassingen: zwangerschap (tot 12 weken), algemene buik-en bekkenechografie,  vaat-onderzoek, echografie bij sport-blessures en letsel van het bewegingsapparaat.

   

  Echografie door de huisarts wordt vergoed vanuit de basisverzekering. 

   

   

  Privacyverklaring

   

  Privacyreglement van onze praktijk

  Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

   

  Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

   

  Praktijk

  In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

   

  De plichten van de praktijk

  Huisartsenpraktijk dr Esskili is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk dr Esskilihebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

   

  Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

   

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk dr Esskili.Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

   

  Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk dr Esskili is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

               Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

   

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Huisartsenpraktijk dr Esskili hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

  Uitwisseling gegevens
  Huisartsenpraktijk dr Esskiliwisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via Landelijk schakelpuntrelevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

   

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij bij aan medicatieveiligheid.

   

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met u in gesprek.

   

   

  Belangrijke informatie...

  Praktijklocatie

  Huisartsenpraktijk dr. Esskili

  Asmansweg 8 B
  2571 BK Den Haag

  Telefoonnummer:  070-3463537
  Faxnummer:  070-3115990

  Bereikbaarheid:

  Maandag, dinsdag, donderdag:

  08:00-17:00uur

  Woendag:

  08:00-12:00uur, middagwaarneming

  door Praktijk Heineken.

  Vrijdag:

  08:00-14:00uur, vanaf 14:00uur

  Vanaf 14:00uur alleen voor Spoed eisende zaken. 

   


  Bereikbaar met:  Tramlijn 2, 4 en 11. Er is in het gebouw een AED aanwezig.
  zie plan

  Herhalingsrecepten

  Herhalingsrecepten

   

   Via deze button kunt u uw herhaalrecepten bestellen.  

   Dit kan uitsluitend voor chronische medicatie.

   

   LET OP: tijdens vakanties kunt u GEEN gebruik maken van deze service! 

   


  Verzoek om herhalingsrecept

  Deze site vervangt geen medische consultatie