naar de inhoud gaan
U bent hier:  Start

Welkom op mijn site

Op onze site vindt u alle praktische informatie over onze praktijk, en tevens informeren wij u over een uitgebreid aantal medische onderwerpen.

 

Nieuws:

 

Sinds 7 april 2014 werkt Mevr J. van der Werf,  huisarts, op de maandagen in de praktijk, samen beogen wij integrale zorg te leveren op het terrein van de eerste lijns gezondheidszorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene informatie

Openingstijden praktijk:

De praktijk is dagelijks geopend van 8 -17 uur

 

Tijdens de kleine vakanties wordt de praktijk waargenomen door de artsen Mevr A. Wassiee en Dhr. M.W. van Lacum, van Oldenbarneveltlaan 2, Hoogezand tel (0598) 392311 en spoed 391036

 

De komende zomervakantie (2018) zal de praktijk worden waargenomen op eigen locatie : Erasmusweg 155 (voormalig Aletta Jacobs college) en dus niet op de van Oldenbarneveldtln 2.

 

 

Afspraken en visites:

-Afspraken maken voor consult tussen 8.00 - 10.00 en van 16.00 -17.00

 

-Visite aanvragen tussen 8.00 - 10.00

 

-Telefonisch spreekuur:

                                      U kunt zich 's ochtends aanmelden bij de assistente en Uw huisarts belt dan

                                      tussen 13.30- 14.30 terug naar het door U opgegeven nummer. 

 

-Herhaalrecepten:  24 uur per dag inspreken op de receptenlijn tel. 0598 390487

 

 

PRIKBORD:

Mw Janneke vd Werf, huisarts,  sinds april 2014 bij ons,  is niet alleen  op de vaste maandag maar ook  om de 14 dagen  op de vrijdag aanwezig.

 

Praktijk is verhuisd per 17/7/18 naar  Erasmusweg 155, 9602 AD Hoogezand (er wordt in het nieuwe pand doorgenummerd, vandaar de 155)

(zie ook https://www.mch-s.nl) 

 

Zie voor GIANTT diabetes onderzoekproject beneden

 

 

Toestemming vrijgeven medische gegevens aan andere hulpverleners    

 

De praktijk is gekoppeld aan het landelijk netwerk medische gegevens waardoor  het mogelijk wordt dat andere artsen kennis kunnen nemen van Uw medische gegevens (bijv de Doktersdienst)

Daarvoor is vereist  dat U toestemming geeft, dat kan via een briefje maar ook via de website

www.ikgeeftoestemming.nl . Wij zien Uw reacties met belangstelling tegemoet!

 

Vakanties 2018

 

Mei vakantie                 14/5 - 18/5

  

Griepvaccinatie 2018

De jaarlijkse griepvaccinatie zal plaatsvinden op donderdag -datum nog niet bekend. De oproepen zullen in september/oktober de deur uitgaan, neemt U deze dan mee naar de praktijk? De barcode is belangrijk voor een vlotte registratie van iedereen die gevaccineerd wordt.

 

 

 

Enquête

Uitslag patiënten-enquête:  Er waren geen opvallende items naar voren gekomen, wel vond menig patiënt dat informatie m.b.t. medicatie (bv waarom krijg ik dit medicijn of bijwerkingen) schaars was. Dit nemen we natuurlijk mee.

 

Het overgrote deel van de praktijk betrekt haar medicatie bij de inpandige apotheek " 't Hooge Sand" die qua prestatie tot de top in Nederland gerekend mag worden. Door de nauwe samenwerking tussen huisarts en apotheek zal de informatievoorziening uiteindelijk toch gewaarborgd zijn.

 

Er zal echter meer worden gewezen op algemene website van de huisartsen n.l.: www.thuisarts.nl en meer gebruik gemaakt worden van illustraties op internet.

 

update 31.3.18 Er is weer een nieuwe enquête, doet U allen mee?

 

          

Wrattenspreekuur                

Let op de tijden zijn aangepast

 

Op woendagen tussen 15.00 en 16.00! Op volgorde van binnenkomst 

 

- week 26 (26-06-2018)

- week 30 (24-07-2018)

- week 34 (21-08-2018)

- week 38 (18-09-2018)

- week 42 (16-10-2018)

- week 46 (13-11-2018)

- week 50 (11-12-2018)

 

Let wel: dit zijn de data wanneer de stikstof geleverd wordt, op de aansluitende woensdagmiddag worden de kinderwratten  gestipt, volwassenen via een spreekuurafspraak op alle dagen na levering tot aan het weekend.

 

Assistentenspreekuur

De assistente heeft op de woensdagmiddag een spreekuur voor verrichtingen zoals oren uitspuiten,  hechting verwijderen, uitstrijkjes maken etc. Heeft U hierover vragen, de assistente helpt U graag verder.

 

Op enkele dagdelen per week heeft de assistente speciaal spreekuur voor controle bloeddruk en de kwartaalcontrole van de diabetespatienten

 

Praktijkondersteuning

Sinds enkele jaren beschikt de praktijk over twee praktijkondersteunsters:  Kim Bies-Bakker en Marja Berger (zij heeft per 8 nov 2017 Greta opgevolgd), hun aandachtsgebied strekt zich uit naar de diabeteszorg, preventie hart- en vaatziekten en controle op COPD (chronische bronchitis) en astma alsmede stoppen met roken begeleiding. Per 1.10.2016 is hier het protocol atriumfibrilleren bijgekomen. Atriumfibrilleren is een onregelmatige hartslag die soms bij senioren voorkomt. 

 

Met ingang van februari 2014 is er praktijkondersteuning voor GGZ klachten, mevr Sandra Dammers, psycholoog, houdt spreekuur in ons pand, e.e.a is volledig vergoed. Afspraken  te maken via de assistente.

 

Klachtenregeling

 

Uw huisarts is aangesloten bij een landelijke organisatie:  St. Klachtenregeling Eerstelijnszorg

Bij deze  Klachtencommissie Eerstelijnszorg kunt u terecht als u een klacht wilt indienen. U kunt zich via deze  email:

info@klachteninfo-ske.nl  in verbinding stellen met bovengenoemde organisatie.

zie ook  www.skge.nl

 

Privacyreglement van onze praktijk (25.05.2018)

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

De praktijk is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen de praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan  de praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. De praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van de praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens De praktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

 

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

 

Onderzoek GIANTT UMCG

Onze huisartspraktijk werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek rond diabeteszorg binnen het zogeheten GIANTT-project. Het doel van dit project is het verbeteren van de zorg en daarmee het verminderen van complicaties bij mensen met type 2 diabetes. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder toezicht van het UMCG. Onze praktijk levert gegevens aan over de verleende diabeteszorg in de regio Groningen. GIANTT zorgt ervoor dat deze gegevens kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Privacy

Het UMCG en GIANTT besteden veel aandacht aan de bescherming van uw privacy. Naam, adresgegevens of burgerservicenummers (BSN) worden niet verzameld voor het onderzoek. In de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek is daardoor nooit te zien van welke persoon de gegevens zijn gebruikt. De gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). GIANTT heeft dit vastgelegd in een privacyverklaring en een gegevensbeschermingsbeleid, die beiden te vinden zijn op de website van GIANTT www.giantt.nl/ .

Bezwaar  

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van uw zorggegevens voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit op elk moment laten weten aan de huisarts of de assistente. U krijgt dan een formulier om uw bezwaar kenbaar te maken. Dit formulier staat ook op de GIANTT-website. Uw gegevens worden dan niet voor het GIANTT onderzoek gebruikt. Het al dan niet bezwaar maken is niet van invloed op uw behandeling en heeft ook geen gevolgen voor eventueel ander (wetenschappelijk) onderzoek waar u aan meewerkt.

Vragen over GIANTT?

Als u meer informatie over het GIANTT project wilt, kunt u mailen naar de projectleider van GIANTT, professor Petra Denig; e-mail p.denig@umcg.nl of de website www.giantt.nl raadplegen.   

 

Belangrijke informatie...

 • Medische Links

  Medische Links

  Wij hopen dat de links u helpen om u zelf te informeren over medische zaken in het algemeen of over uw eigen medische situatie. De informatie achter deze links vervangt echter geen doktersadvies. Heeft u vragen of zorgen? Blijf er niet mee zitten en bespreek ze met uw huisarts.
  Vervolg lezen

  brochure

Over ons

dhr. H.J. Kramer, huisarts


BijzonderhedenMeer weten

Praktijklocatie

't Hooge Zand
Erasmusweg 155
9602 AD Hoogezand

Telefoonnummer:  0598 393050
Faxnummer:  0598 380458

Bereikbaarheid:

Dagelijks van 08.00-17.00 tijdens lunchpauze alleen telefonisch voor spoed bereikbaar onder nummer 391010. .


Bereikbaar met:  Q-buzz lijn 171
Parkeergelegenheid vlakbij

 Het zorgaanbod bestaat uit:

 

-spreekuur op afspraak

-telefonisch spreekuur

-indien nodig dezelfde dag een afspraak

-herhaalrecepten 24 uur per dag  inspreken

-inbrengen IUD (spiraal)

-Teledermatologie/telenefrologie

-Chirurgische ingrepen 

-praktijkondersteuning Somatiek en GGz         

-spreekuur assistentes voor :

            bloeddrukmeten

            tapen

            oren uitspuiten

            24-uurs bloeddruk meting

            afnemen baarmoedershalsstrijkjes

            wratten aanstippen

            hechtingverwijderen

            audiometrie (gehoortest)

            ECG

            Vaatdoppler

 

Klachtenregeling

 


zie plan

Diensten en spoedgevallen

Bij spoed is onze praktijk bereikbaar onder nummer (0598) 391010

Avond- nacht- en weekenddienst: bel de DoktersDienst Groningen 0900-9229

Meer informatie over spoedgevallen


Medisch Handboek

Het Merck Manual Medisch Handboek bevat uitleg over vele medische aandoeningen en is geschreven in begrijpelijke alledaagse taal.
Medisch Handboek
Merck Manual Home EditionDeze site vervangt geen medische consultatie